Ajutor deces

Tipizate necesare acordarii ajutorului de deces si a drepturilor neincasate:

 

 

Cerere - model pentru Asigurat, necesara in vederea ridicarii AJUTORULUI DE DECES

Cerere - model pentru Membru de Familie, necesara in vederea ridicarii AJUTORULUI DE DECES

Adeverinta - model pentru Asigurat, necesara in vederea ridicarii AJUTORULUI DE DECES

Adeverinta - model pentru Membru de Familie, necesara in vederea ridicarii AJUTORULUI DE DECES

Cerere acordare ajutor de deces;

Cerere pentru acordarea ajutorului de deces si a drepturilor neincasate.

Cerere pentru acordarea drepturilor neincasate;

Declaratie  pe proprie raspundere privind suportarea cheltuielilor  

Declaratie  privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 

LEGISLATIE:

Art.120, alin.(1) si (2) - Legea 263/2010 

    (1) Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

<LLNK820003121181100001>

    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie.

  

Beneficiari

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie:
a) soţul;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Modul de acordare a ajutorului de deces

Ajutorul de deces se achită de catre:

– instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

– casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia. Ajutorul de deces se achita in contul curent personal al beneficiarului. Plata prin casierie se efectueaza numai in situatii de urgenta absoluta, in zilele de Luni si Miercuri, dupa efectuarea fluxului de trezorerie.
Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta. Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului. Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achită la nivelul cuvenit la data decesului.

Cuantumul ajutorului de deces

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut:

 

PERIOADA În cazul decesului asiguratului sau al
pensionarului
 În cazul decesului unui membru de
familie al asiguratului sau al
pensionarului
01.01.2016 – 19.02.2017 2.681 1.341
20.02.2017 – 05.01.2018 3.131 1.566
06.01.2018 – 14.03.2019  4.162 2.081
Începând cu data de 15.03.2019 5.163 2.582
Începând cu data de 09.01.2020 5.429 2.715
Incepand cu data de 12.03.2021 5.380 2.690 

 

ACTE NECESARE pentru obţinerea ajutorului de deces:

 În cazul în care decedatul era pensionar:
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original şi copie);
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie).

 În cazul în care decedatul era asigurat în sistemul public de pensii:
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
– certificat de deces (original şi copie);
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
– documente din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul public de pensii la data decesului (exemplu: în cazul în care decedatul a avut contract individual de muncă – extras REVISAL eliberat de unitatea angajatoare).

 În cazul în care decedatul nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, dar un membru de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă) era asigurat în sistemul public de pensii:
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
– certificat de deces (original şi copie);
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
– documente din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul public de pensii al membrului de familie, la data decesului (exemplu: în cazul în care membrul de familie a avut contract individual de muncă – extras REVISAL eliberat de unitatea angajatoare).

 În cazul în care decedatul era membru de familie (soţ/soţie, fiu/fiică, părinte, bunic/ă), care nu a avut un drept propriu de asigurări sociale şi s-a aflat în întreţinerea solicitantului pensionar:
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
– cupon pensie solicitant;
– certificat de deces (original şi copie);
– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, inclusiv declaraţie a solicitantului ajutorului de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original şi copie);
– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
– declaraţie că solicitantul l-a întreţinut pe decedat.

Se vor prezenta următoarele documente, după caz:
– act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
– adeverință care să certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original).
În situația în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiția prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă și data ivirii acesteia.